Poängen med länken

Arbetet med Västsvenska paketet flyter på fint.

Byggandet av Marieholmstunneln pågår för fullt. Omvandlingen av Gamlestan till ett modernt resecentrum går framåt. Hisingsbron har fått klartecken och är snart i produktion. Skapandet av nya busskörfält har kommit långt. Konstruktionen av pendelparkeringar, längre tågperronger samt gång- och cykelbanor rullar på.

Infrastrukturen i Göteborg håller steg för steg på att förstärkas i en viktig och positiv process. Stan är helt klart på väg åt rätt håll.

Som en del i allt detta påbörjas snart också bygget av Västlänken – alltså den ca 8 km långa järnvägsförbindelse som till ca ¾ ska ledas i en tunnel under centrala Göteborg. Förberedelserna har kommit långt. Förmodligen blir det byggstart någonstans kring årsskiftet 2017/2018.

Turerna kring Västlänken har så långt varit turbulenta. Medan diskussionen kring den övriga infrastrukturen i paketet har fortskridit i lugn takt har debatten kring Västlänken blivit mycket intensiv.

Om man skalar bort överdrifter och påhopp kokar det hela ner till en tydlig huvudfråga: Är Västlänken värd besväret? Det är nog också den fråga som många göteborgare på olika sätt kommer att ställa sig under byggperioden fram till 2026.

Jag menar att det är både nödvändigt och klokt att satsa på Västlänken. Den är väl värd besväret.

Vi har idag akuta kapacitetsproblem vid Centralstationen. Trafiken kan inte utökas, utan slår hela tiden i kapacitetstaket. Västlänken är i mina ögon den klart bästa lösningen. Västlänken ger inte bara en kraftigt utökad järnvägskapacitet, utan banar också väg för en mycket dynamisk stadsutveckling.

Det finns ett motstånd mot olika element i det Västsvenska paketet. Särskilt Västlänken utsätts för kritik. Till viss del kan jag förstå invändningarna. Den politiska processen har bitvis varit otydlig och stökig. Där kunde ganska mycket ha gjorts bättre.

Men sett till sakförhållandena tycker jag inte att motargumenten är starka. Det finns inget realistiskt alternativ till Västlänken. Det finns ingen annan lösning som är i närheten av samma nytta och som kan komma på plats inom överskådlig tid. Samtidigt är det uteslutet att inte göra någonting alls.

Hur bör man då tänka kring Västlänken? Vad är det i en mer utförlig analys som talar för att detta är rätt väg framåt?

160319-vastlanken-vastra-gotalandsregionen-sign

Unik modernisering

Till att börja med är det viktigt att se det övergripande perspektivet. Göteborg påbörjade för ett par år sedan en unik resa. Fram till 2030-2035 kommer stan ha genomgått en genomgripande modernisering.

Västsvenska paketet kommer att kombineras med Älvstaden och massor av andra investeringar runtom i stan till en riktigt attraktiv helhet. Många aktörer är aktivt involverade i att i högt tempo göra staden allt bättre. Sammantaget blir bilden av det framtida Göteborg både positiv och spännande.

Medan andra storstäder i Europa sitter fast i klumpiga stadskärnor och kroniska trafikinfarkter är Göteborg i färd med att ge både stadsmiljön och infrastrukturen ett rejält lyft. Detta är en utveckling som verkligen sticker ut. Som jag ser det är Göteborg nu en av de mest dynamiska städerna i Europa.

I detta bredare perspektiv spelar Västlänken en helt central roll. Det finns åtminstone tre viktiga poänger att göra när det gäller denna roll.

1. Ökad kollektivtrafik

För det första öppnar Västlänken upp för mer och bättre kollektivtrafik. Detta är en avgörande nyckel till att göra transportsystemet långsiktigt hållbart. Att elektrifiera och automatisera fordonsflottan är viktigt – men inte tillräckligt. För att på längre sikt kunna klara både trängsel och miljö behöver det kollektiva resandet öka.

Västlänken är riktigt goda nyheter för alla som reser kollektivt.

Med Västlänken leds pendel- och regionaltågstrafiken genom och under stan. Detta frigör ordentligt med utrymme på säckstationen Göteborgs Central. Kapaciteten kommer att nära nog fördubblas. Det möjliggör tätare avgångar och kortare restider till fler orter i regionen och hela landet.

Med Västlänks-stationerna vid Centralen, Haga och Korsvägen kommer pendlingsförutsättningarna förbättras markant. Det kommer att bli smidigare att resa inom stan samt mellan olika delar av stan och den omgivande regionen. Det rör sig i många fall om betydligt kortare restider.

Dessutom kommer sårbarheten i järnvägssystemet kring Göteborg att minska. I dag är systemet så hårt belastat att en liten störning ofta kan ge stora problem. Med Västlänken på plats kommer störningarna att bli färre och få mer begränsade konsekvenser.

Till detta ska läggas alla de ytterligare förbättringar som inom Västsvenska paketet görs för att underlätta kollektivtrafikresandet.

2. Större arbetsmarknadsregion

För det andra kommer Västlänken – genom detta breda lyft för kollektivtrafiken – att lägga grunden för en utvidgad och mer välfungerande arbetsmarknadsregion.

Med Västlänken kommer fler att kunna pendla längre sträckor. Det blir möjligt att vara bosatt längre från Göteborg och ändå ha en rimlig restid till ett jobb inne i stan – och vice versa. Den reella arbetsmarknaden kommer att förstoras.

Detta ger bättre möjligheter för individen att hitta lämpliga jobb. Med fler arbetsplatser inom räckhåll blir de potentiella ingångarna fler.

Detta ger också bättre möjligheter för företagen att hitta den kompetens de söker. Det kommer att finnas ett större antal kvalificerade arbetstagare på pendlingsavstånd.

Resultatet blir en mer väloljad arbetsmarknad med effektivare matchning och lägre arbetslöshetsnivåer.

I detta sammanhang är även livskvaliteten en viktig faktor. Med bättre pendlingsmöjligheter kommer fler att kunna bo där de vill. Fler kommer exempelvis kunna kombinera boende på en mindre ort med arbete i storstan. Detta är mycket tilltalande. Det kommer att göra hela regionen mer attraktiv.

När man talar jobb är det naturligtvis även så att själva byggprocessen skapar ett mycket stort antal arbetstillfällen. Västlänken är – när det gäller allt från ingenjörer till snickare – en viktig sysselsättningsmotor.

161007-vastlanken-centralen-illustration-metro-arkitekter-sign

3. Positiv stadsutveckling

För det tredje är Västlänken en infrastrukturlösning som i hög grad främjar den bredare stadsutvecklingen. Detta är mycket värdefullt för Göteborg.

Det finns många exempel runtom i världen på att man byggt infrastruktur som på olika sätt hämmat stadsutvecklingen. Man har skapat hinder som låst in och krånglat till det. Man har delat upp snarare än vävt ihop.

Västlänken fungerar precis tvärtom. Denna lösning skapar inte nya barriärer, utan öppnar i stället upp för att på flera platser förtäta en mycket gles stad. I dag är Göteborg glesare än både Malmö och Stockholm.

Västlänken skapar förutsättningar för ny bebyggelse i Centralenområdet och Gullbergsvass. Där kan man nästan tala om nya stadsdelar. Stationen i Haga – med kopplingar bl a till utvecklingen av Rosenlund, Skeppsbron och Norra Masthugget – kommer att tillföra ny energi till den delen av stan. Korsvägen kommer att kunna omvandlas till en mer levande och tilltalande knut- och träffpunkt än den är idag.

När det gäller dessa områden är det – som i all annan stadsutveckling – viktigt att verkligen tänka framåt. På lite sikt kommer resandevolymerna att öka rejält. Det gäller även för Haga. Citytunneln i Malmö är en bra referens. Där har resandeutvecklingen överträffat prognoserna. Nya stadsdelar har vuxit fram och gamla har fått nytt liv.

Plusekvation

Västlänken är en omfattande skattefinansierad investering. Byggprocessen kommer att under flera år skapa en hel del stök i stan. Det finns alltså en uppenbar minussida. Ändå anser jag att detta med bred marginal är en plusekvation. Västlänken är definitivt värd besväret.

Fördelarna när det gäller bl a kollektivtrafik, arbetsmarknad och stadsutveckling är klart tyngre än det som finns på minussidan. Att Västlänken också samspelar alldeles utmärkt med övriga delar i Västsvenska paketet gör bara saken bättre. Hela satsningen är mycket viktig och positiv för Göteborg.

Ett vanligt mönster i samband med stora infrastrukturinvesteringar är att kritiken är hård i det tidiga skedet, men att stämningarna blir helt annorlunda när allt väl kommit på plats. Öresundsbron är ett exempel. Götatunneln här i Göteborg är ett annat.

Jag tror att mönstret kommer att bli detsamma för Västlänken och hela Västsvenska paketet. Det uppgraderade Göteborg som nu växer fram – i ett sammanhang där även Älvstaden och många andra investeringar finns med – kommer att bli riktigt attraktivt. Stan kommer verkligen att lyfta. Det här är rätt väg att gå. Vi kommer inte att behöva ångra oss.

 

Bra att läsa:

Trafikverkets material om Västsvenska paketet

Trafikverkets material om Västlänken

Trafikverket om vanliga fel i debatten om Västlänken

Göteborgs Stads material om Västlänken