Grönt ljus för nya arenor

Äntligen! Efter många år och massor av vedermödor har det till sist gått att nå samsyn om en satsning på nya inomhusarenor i Göteborg.

Idag läggs ett gemensamt S-M-L-KD-förslag om hur processen ska tas vidare. Eftersom förslaget alltså stöds av en tydlig majoritet talar allt för att det om ett par veckor röstas igenom i kommunstyrelsen.

När jag blev S-gruppledare för dryga två år sedan var detta min första stora prio-fråga. Jag lovade jobba för en snabb lösning. Nu är vi där.

Egentligen borde beslutet ha fattats för 10–15 år sedan. Inte minst har det länge funnits ett behov av att ersätta det åldrande Scandinavium och att göra något åt ett alltmer slitet Valhallabad. Till detta har lagts den förestående rivningen av Lisebergshallen. Men bättre sent än aldrig. Att vi nu kommit till ett genombrott är verkligen inte illa.

Förslaget har fötts fram i en delvis ganska bökig process. Både MP och V har hoppat av. Ideologiska låsningar och en ovilja att ta ansvar har lett fram till tvärvändningar i båda lägren. Men detta har inte hindrat övriga partier från att sy ihop en blocköverskridande deal.

Förslaget pekar i ett helhetsgrepp ut riktningen för hur de nya arenorna – och en generell upprustning av evenemangsstråket – ska realiseras. Det är inte ett förslag om omedelbar byggstart. En hel del utrednings-, plan- och förberedelserarbete återstår. Men det är en rejäl konkretisering av vad det är som framöver ska göras.

Utgångspunkterna är solklara – och i linje med de önskemål som göteborgarna uttryckte i den medborgardialog som genomfördes förra våren. Det här ska bli göteborgarnas arenor. Ambitionen ska hela tiden vara att främja bredd och mångfald. Det ska finnas något för alla.

Det framtida evenemangsstråket ska präglas av liv och rörelse. Det ska vara attraktivt och tryggt alla tider på dygnet och ska vara väl värt att besöka även när det inte arrangeras något särskilt evenemang.

Det handlar om att främja såväl bredd- och elitidrott som ett rikt kultur- och nöjesliv. Det handlar också om att stärka Göteborgs position som evenemangsstad. Med många och rika evenemang skapas efterfrågan och jobb i hela stan. Detta bidrar i sin tur till att generera de skatteintäkter som krävs för att säkra och höja kvaliteten i välfärden.

Det upplägg som förslaget för fram kan summeras som följer:

– Ersättarna för de båda arenorna, Scandinavium och Lisebergshallen, ska byggas norr om Vallhallagatan på vad som nu är Valhalla IP. ”Nya” Scandinavium ska planeras för en publikkapacitet på ca 14 000 – 16 000 och ”nya” Lisebergshallen för ca 3 000 – 5 000.

– Valhallabadet ska ersättas av ett nytt och betydligt större centralbad med placering norr om Valhallagatan i nära anslutning till arenorna. Det nuvarande badets arkitektoniska värden ska, i den utsträckning det är möjligt, bevaras i bl a den nya anläggningen. Valhalla sport A-B-C ska ersättas av moderniserade varianter med en liknande placering.

– Ytan mellan Svenska Mässan och Valhallagatan, som därmed blir ledig, ska exploateras med fokus på att skapa ett upplevelsecenter med starka inslag av handel samt café- och restaurangverksamhet. Ytan kan delvis också användas till hotell, kontor och bostäder. Verksamheterna ska så långt det går stödja, stärka och samspela med aktiviteterna i arenorna.

– Hela planeringen för det uppdaterade evenemangsstråket ska baseras på en grundläggande och noggrann trafikanalys.

– Arenorna ska ha Göteborgs Stad som majoritetsägare. Möjligheten att ta in privata minoritetsägare ska prövas.

– För driften är huvudlinjen att en privat operatör ska anlitas för de båda nya arenorna. I valet av operatör blir det mycket viktigt att säkra bredd och mångfald – exempelvis genom att avtala att staden förfogar över ett visst antal dagar i arenorna. Det ska undersökas om det skulle vara till fördel för staden att kräva att den operatör som önskar få uppdraget också ska ta över Got Event. För att stärka positionen i förhandlingarna med en blivande operatör ska det utredas hur Got Event skulle behöva utvecklas för att kunna drifta de två arenorna om det trots allt visar sig omöjligt att göra en rimlig deal med en sådan operatör.

– Den verksamhet som nu bedrivs på Valhalla IP ska flyttas till Heden. Där ska det skapas faciliteter som möter minimikraven för damfotboll på elitnivå.

– En finansieringslösning ska tas fram. Den ska genomsyras av en offensiv hållning till alla de exploateringsmöjligheter som evenemangsstråket erbjuder. Ambitionen bör vara att exploateringsintäkterna åtminstone ska täcka kostnaderna för de två arenorna, Valhalla sport A-B-C, uppgraderingen av Heden samt nödvändiga trafik- och stadsutvecklingsinvesteringar.

Tanken är att arbetet nu ska drivas vidare av en projektgrupp som styrs av stadsledningskontoret och involverar alla relevanta nämnder och bolag inom Göteborgs Stad. Det underlag som denna projektgrupp levererar ska bli så gediget att det, i princip, ska möjliggöra skarpa beslut i alla de frågor som är eller kan bli aktuella.

Det är rimligt att gruppen slutrapporterar senast under nästa vår. Om allt sedan flyter på smidigt skulle de nya arenorna kunna stå klara framåt år 2027.

Att vi nu brett kommit överens om att ta detta helhetsgrepp är ett jättekliv i rätt riktning. Det här är en stor dag! Nu är de nya arenorna, som Göteborg och göteborgarna så tydligt behöver, äntligen på g.

180427 evenemangsomradet_trearenor_dec2017_1920x1080Denna illustration ligger nära, men avviker i vissa delar från, det lagda förslaget.